Browse

Browsing by Subject 사회과학

Jump to a point in the index
Or type in a year
  • Sort by
  • In order
  • Results/Page
  • Authors/record

Showing results 41 to 80 of 122

Issue Date Title / Author(s) / CitationFileAltmetrics
2011-02

박준석

저작권연구 No.제5호, pp. 7-36

2011-02

박준석

저스티스 No.122, pp. 185-211

2011-03

Yi, Okyeon

국제관계연구 Vol.16 No.1, pp. 223-251

view file
2011-04

박준석

정보법학 Vol.15 No.1, pp. 153-189

2011-06

박준석

사법 No.16, pp. 3-43

link
2011-06

박준석

창작과 권리 No.63, pp. 106-133

2011-07

Jeong, Jong-Ho

Habitat International Vol.35 No.3, pp. 508-513

DOI
2011-12

Yi, Okyeon

한국정치학회보 Vol.45 No.6, pp. 89-111

view file
2011-12

이옥연

國際政治論叢 Vol.51 No.4, pp. 189-212

view file
2011-12

이옥연

세계지역연구논총 Vol.29 No.3, pp. 241-267

view file
2012

유희원; 차현정; 김민석; 함동철; 김희백; 유준희; 박현주; 김찬종; 최승언

영재교육연구 Vol.22 No.2, pp. 265-290

view file
2012

유희원; 함동철; 차현정; 김민석; 김희백; 유준희; 박현주; 김찬종; 최승언

영재교육연구 Vol.22 No.2, pp. 291-315

view file
2012

강대중; 최선주; 이승협

평생교육학연구 Vol.18 No.4, pp. 33-63

view file
2012

김의태; 강대중

평생교육학연구 Vol.18 No.3, pp. 197-226

view file
2012-01

이현정

한국문화인류학 Vol.45 No.1, pp. 43-88

view file
2012-02

백창재; 송주명; 정하용; 권형기; 명재석; 이소정

한국정치연구 Vol.21 No.1, pp. 307-331

view file
2012-02

박준석

민사판례연구 No.34, pp. 993-1064

view file
2012-02

박준석

저스티스 No.128, pp. 229-280

2012-03

김용창

한국경제지리학회지 Vol.15 No.1, pp. 1-25

view file
2012-03

김정현; 최현자

소비자학연구 Vol.23 No.1, pp. 229-254

view file
2012-04

김용창

대한지리학회지 Vol.47 No.2, pp. 245-267

view file
2012-06

박재민; 성종상

국토지리학회지 Vol.46 No.2, pp. 107-120

view file
2012-06

박준석

창작과 권리 No.67, pp. 110-173

2012-08

박준석

산업재산권 No.38, pp. 1-54

2012-09

김용창

공간과 사회 Vol.22 No.3 (통권 41호), pp. 66-99

view file
2012-09

김용창

국토연구 제74권, pp. 127-148

view file
2012-09

서혜림; 남서현; 박주용

한국심리학회지 : 인지 및 생물 Vol.24 No.3, pp. 211-230

view file
2012-10

박준석

저스티스 No.132, pp. 199-228

2012-11

최현자; 주소현; 김민정; 김정현; 조혜진

조사연구 Vol.13 No.3, pp. 63-87

view file
2012-12

이옥연

21세기정치학회보 Vol.22 No.3, pp. 421-445

view file
2012-12

Jeong, Jong-Ho

Journal of International and Area Studies Vol.19 No.2, pp. 77-95

2012-12

박준석

계간 저작권 Vol.25 No.4, pp. 116-154

2012-12

Kwon, Hyeong-ki

Politics & Society Vol.40 No.4, pp. 581-607

DOI
2012-12

최은영; 김용창; 권순필

부동산학연구 Vol.18 No.4, pp. 171-195

view file
2012-12

박준석

저스티스 No.133, pp. 159-193

2012-12

성종상

녹색전남 Vol.76, pp. 23-41

view file
2013

김재근; 주은정

초등과학교육 Vol.32 No.4, pp. 404-414

view file
2013

고선영; 최승언

영재교육연구 Vol.23 No.4, pp. 567-592

view fileDOI
2013

박준석

인권과 정의 Vol.438, pp. 72-87

view file
2013

김용창

한국지역지리학회지 Vol.19 No.3, pp. 514-540

view file
1 2 3 4

Browse