Browse

Communities & Collections

Journal Papers (저널논문_지구과학전공)

Browse
Issue DateTitle / Author(s) / CitationFileAltmetrics
2022-12

Hwang, Jihye; Kim, Jongsoo; Pattle, Kate; Lee, Chang Won; Koch, Patrick M.; Johnstone, Doug; Tomisaka, Kohji; Whitworth, Anthony; Furuya, Ray S.; Kang, Ji-hyun; Lyo, A-Ran; Chung, Eun Jung; Arzoumanian, Doris; Park, Geumsook; Kwon, Woojin; Kim, Shinyoung; Tamura, Motohide; Kwon, Jungmi; Soam, Archana; Han, Ilseung; Hoang, Thiem; Kim, Kyoung Hee; Onaka, Takashi; Eswaraiah, Chakali; Ward-Thompson, Derek; Liu, Hong-Li; Tang, Xindi; Chen, Wen Ping; Matsumura, Masafumi; Thuong Duc Hoang; Chen, Zhiwei; Le Gouellec, Valentin J. M.; Kirchschlager, Florian; Poidevin, Frederick; Bastien, Pierre; Qiu, Keping; Hasegawa, Tetsuo; Lai, Shih-Ping; Byun, Do-Young; Cho, Jungyeon; Choi, Minho; Choi, Youngwoo; Choi, Yunhee; Jeong, Il-Gyo; Kang, Miju; Kim, Hyosung; Kim, Kee-Tae; Lee, Jeong-Eun; Lee, Sang-Sung; Lee, Yong-Hee; Lee, Hyeseung; Kim, Mi-Ryang; Yoo, Hyunju; Yun, Hyeong-Sik; Chen, Mike; Di Francesco, James; Fiege, Jason; Fissel, Laura M.; Franzmann, Erica; Houde, Martin; Lacaille, Kevin; Matthews, Brenda; Sadavoy, Sarah; Moriarty-Schieven, Gerald; Tahani, Mehrnoosh; Ching, Tao-Chung; Dai, Y. Sophia; Duan, Yan; Gu, Qilao; Law, Chi-Yan; Li, Dalei; Li, Di; Li, Guangxing; Li, Hua-bai; Liu, Tie; Lu, Xing; Qian, Lei; Wang, Hongchi; Wu, Jintai; Xie, Jinjin; Yuan, Jinghua; Zhang, Chuan-Peng; Zhang, Guoyin; Zhang, Yapeng; Zhou, Jianjun; Zhu, Lei; Berry, David; Friberg, Per; Graves, Sarah; Liu, Junhao; Mairs, Steve; Parsons, Harriet; Rawlings, Mark; Doi, Yasuo; Hayashi, Saeko; Hull, Charles L. H.; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Iwasaki, Kazunari; Kataoka, Akimasa; Kawabata, Koji; Kim, Gwanjeong; Kobayashi, Masato I. N.; Nagata, Tetsuya; Nakamura, Fumitaka; Nakanishi, Hiroyuki; Pyo, Tae-Soo; Saito, Hiro; Seta, Masumichi; Shimajiri, Yoshito; Shinnaga, Hiroko; Tsukamoto, Yusuke; Zenko, Tetsuya; Chen, Huei-Ru Vivien; Duan, Hao-Yuan; Fanciullo, Lapo; Kemper, Francisca; Lee, Chin-Fei; Lin, Sheng-Jun; Liu, Sheng-Yuan; Ohashi, Nagayoshi; Rao, Ramprasad; Tang, Ya-Wen; Wang, Jia-Wei; Yang, Meng-Zhe; Yen, Hsi-Wei; Bourke, Tyler L.; Chrysostomou, Antonio; Debattista, Victor; Eden, David; Eyres, Stewart; Falle, Sam; Fuller, Gary; Gledhill, Tim; Greaves, Jane; Griffin, Matt; Hatchell, Jennifer; Karoly, Janik; Kirk, Jason; Konyves, Vera; Longmore, Steven; van Loo, Sven; de Looze, Ilse; Peretto, Nicolas; Priestley, Felix; Rawlings, Jonathan; Retter, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Savini, Giorgio; Scaife, Anna; Viti, Serena; Pham Ngoc Diep; Nguyen Bich Ngoc; Le Ngoc Tram; Andre, Philippe; Coude, Simon; Dowell, C. Darren; Friesen, Rachel; Robitaille, Jean-Francois

Astrophysical Journal, Vol.941 No.1, p. 51

DOI
2022-11

Chung, Eun Jung; Lee, Chang Won; Kwon, Woojin; Yoo, Hyunju; Soam, Archana; Cho, Jungyeon

Astronomical Journal, Vol.164 No.5, p. 175

DOI
2022-09

Kim, Byeong-Hoon; Seo, Ki-Weon; Lee, Choon-Ki; Kim, Jae-Seung; Chen, Jianli; Wilson, Clark R.

Journal of Geophysical Research-Solid Earth, Vol.127 No.9, p. e2021JB023297

DOI
2022-08DOI
2022-07

Pattle, Kate; Lai, Shih-Ping; Sadavoy, Sarah; Coude, Simon; Wolf, Sebastian; Furuya, Ray; Kwon, Woojin; Lee, Chang Won; Zielinski, Niko

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol.515 No.1, pp.1026-1036

DOI
2022-06DOI
2022-06DOI
2022-05DOI
2022-05DOI
2022-02

Kwon, Woojin; Pattle, Kate; Sadavoy, Sarah; Hull, Charles L. H.; Johnstone, Doug; Ward-Thompson, Derek; Di Francesco, James; Koch, Patrick M.; Furuya, Ray; Doi, Yasuo; Le Gouellec, Valentin J. M.; Hwang, Jihye; Lyo, A-Ran; Soam, Archana; Tang, Xindi; Hoang, Thiem; Kirchschlager, Florian; Eswaraiah, Chakali; Fanciullo, Lapo; Kim, Kyoung Hee; Onaka, Takashi; Konyves, Vera; Kang, Ji-hyun; Lee, Chang Won; Tamura, Motohide; Bastien, Pierre; Hasegawa, Tetsuo; Lai, Shih-Ping; Qiu, Keping; Berry, David; Arzoumanian, Doris; Bourke, Tyler L.; Byun, Do-Young; Chen, Wen Ping; Chen, Huei-Ru Vivien; Chen, Mike; Chen, Zhiwei; Ching, Tao-Chung; Cho, Jungyeon; Choi, Yunhee; Choi, Minho; Chrysostomou, Antonio; Chung, Eun Jung; Coude, Simon; Dai, Sophia; Pham Ngoc Diep; Duan, Yan; Hao-Yuan Duan; Eden, David; Fiege, Jason; Fissel, Laura M.; Franzmann, Erica; Friberg, Per; Friesen, Rachel; Fuller, Gary; Gledhill, Tim; Graves, Sarah; Greaves, Jane; Griffin, Matt; Gu, Qilao; Han, Ilseung; Hatchell, Jennifer; Hayashi, Saeko; Houde, Martin; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Iwasaki, Kazunari; Jeong, Il-Gyo; Kang, Miju; Karoly, Janik; Kataoka, Akimasa; Kawabata, Koji; Kemper, Francisca; Kim, Kee-Tae; Kim, Gwanjeong; Kim, Mi-Ryang; Kim, Shinyoung; Kim, Jongsoo; Kirk, Jason; Kobayashi, Masato I. N.; Kusune, Takayoshi; Kwon, Jungmi; Lacaille, Kevin; Law, Chi-Yan; Lee, Chin-Fei; Lee, Yong-Hee; Lee, Hyeseung; Lee, Jeong-Eun; Lee, Sang-Sung; Li, Dalei; Li, Di; Li, Hua-bai; Lin, Sheng-Jun; Liu, Sheng-Yuan; Liu, Hong-Li; Liu, Junhao; Liu, Tie; Lu, Xing; Mairs, Steve; Matsumura, Masafumi; Matthews, Brenda; Moriarty-Schieven, Gerald; Nagata, Tetsuya; Nakamura, Fumitaka; Nakanishi, Hiroyuki; Ngoc, Nguyen Bich; Ohashi, Nagayoshi; Park, Geumsook; Parsons, Harriet; Peretto, Nicolas; Priestley, Felix; Pyo, Tae-Soo; Qian, Lei; Rao, Ramprasad; Rawlings, Jonathan; Rawlings, Mark G.; Retter, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Saito, Hiro; Savini, Giorgio; Seta, Masumichi; Shimajiri, Yoshito; Shinnaga, Hiroko; Tahani, Mehrnoosh; Tang, Ya-Wen; Tomisaka, Kohji; Le Ngoc Tram; Tsukamoto, Yusuke; Viti, Serena; Wang, Hongchi; Wang, Jia-Wei; Whitworth, Anthony; Wu, Jintai; Xie, Jinjin; Yen, Hsi-Wei; Yoo, Hyunju; Yuan, Jinghua; Yun, Hyeong-Sik; Zenko, Tetsuya; Zhang, Yapeng; Zhang, Chuan-Peng; Zhang, Guoyin; Zhou, Jianjun; Zhu, Lei; de Looze, Ilse; Andre, Philippe; Dowell, C. Darren; Eyres, Stewart; Falle, Sam; Robitaille, Jean-Francois; van Loo, Sven

Astrophysical Journal, Vol.926 No.2, p. 163

DOI
2022-01DOI
2022-01

Woo, Hye-Jin; Park, Kyung-Ae

International Journal of Remote Sensing, Vol.43 No.3, pp.961-996

DOI
2021-12

김종욱; 김찬종

한국과학교육학회지, Vol.41 No.6, pp.501-517

DOI
2021-08

Jeon, Woohyu; Kim, Jae-Seung; Seo, Ki-Weon

한국지구과학회지, Vol.42 No.4, pp.445-458

DOI
2021-04DOI
2021-03

Woo, Hye-Jin; Park, Kyung-Ae

Remote Sensing, Vol.13 No.6, p. 1063

DOI
2021-02

엄주영; 박용철; 이규호; 임영경; 서기원

현장과학교육, Vol.15 No.1, pp.1-11

DOI
2021

백성희; 신현정; 김찬종

한국과학교육학회지, Vol.41 No.6, pp.533-542

DOI
2020-11

Kim, Byeong-Hoon; Seo, Ki-Weon; Eom, Jooyoung; Chen, Jianli; Wilson, Clark R.

Scientific Reports, Vol.10 No.1, p. 20366

DOI
2020-09

Park, Jae-Jin; Park, Kyung-Ae; Foucher, Pierre-Yves; Deliot, Philippe; Le Floch, Stephane; Kim, Tae-Sung; Oh, Sangwoo; Lee, Moonjin

IGARSS 2020 - 2020 IEEE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING SYMPOSIUM, pp.2165-2168

DOI
1 2 3