Browse

Author

Jump to a point in the index
Or type in a year
  • Sort by
  • In order
  • Results/Page
  • Authors/record

Showing results 1 to 60 of 127

Issue DateTitle / Author(s) / CitationFileAltmetrics
1995link
1996

김명진; 김태영; 황경균; 정필훈; 김수경; 김종원; 김규식

대한구강악안면외과학회지 22(1) : 33-34

view file
1997link
1997link
1998link
1998link
1998link
1999link
1999

최진영; 최정호; 김남국; 이종기; 김명기; 김명진; 김영호

대한구강악안면외과학회지 25(4):295-303,1999

view file
2000link
2000

이종호; 김명진; 정필훈; 최진영; 서병무; 송노헌; 안강민; 김종원; 남일우; 김수경

대한구강악안면외과학회지,26(1)

view file
2000

이종호; 전세일; 명훈; 임구영; 서병무; 최진영; 정필훈; 김명진; 남일우; 김종원; 민병일

대한구순구개열학회지 2000; 3(1): 17-22

view file
2000

최진영; 이종호; 김명진; 정필훈; 강진한

대한악안면성형재건외과학회지 22(5):542-546.

view file
2000

최진영; 김명호; 허경희; 서병무; 이종호; 정필훈; 김명진

대한악안면성형재건외과학회지 22(5):563,-567

view file
2000view file
2000-06

Choi, Jin-Young; Kim, Myung-Jin; Kim, Su-Gon; Eune, Jung-Ju; Choung, Pill-Hoon

대한구순구개열학회지 3(1):1-9, 2000

view file
2000-12

Seo, Byoung-Moo; Lee, Jong-Ho; Kim, Young-Youn; Baek, Seung-Hak; Choi, Jin-Young; Choung, Pill-Hoon; Kim, Myung-Jin

International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2000: 29: 408-415

DOI
2001link
2001link
2001link
2001

서병무; 최진영; 이종호; 김명진; 정필훈

대한구순구개열학회지 4(1):1-11

view file
2001

이종호; 김용덕; 서병무; 최진영; 정필훈; 김명진; 민병일

대한구순구개열학회지, 4,(1):27-38, 2001.

view file
2001

이종호; 김용훈; 서병무; 최진영; 정필훈; 김명진

대한구순구개열학회지 4(1):45-53.

view file
2001-02DOI
2001-03DOI
2001-06DOI
2001-07

Myoung, Hoon; Kim, Young-Youn; Heo, Min-Suk; Lee, Sam-Sun; Choi, Soon-Chul; Kim, Myung-Jin

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001;92:23-9

DOI
2002

이종호; 서재덕; 이은진; 명훈; 황순정; 최진영; 정필훈; 김명진

대한구강악안면외과학회 28(5):348-52, 2002

view file
2002link
2002link
2002

이종호; 안상철; 이은진; 서병무; 최진영; 정필훈; 김명진

대한구강악안면외과학회지 28(5):353-357.

view filelink
2002link
2002-11DOI
2002-12

김용훈; 윤필영; 명훈; 김명진

대한구강악안면외과학회지, Vol.28 No.6, pp.3-439

2003link
2003link
2003link
2003

이종호; 홍순민; 이은진; 안강민; 김성민; 명훈; 황순정; 서병무; 최진영; 정필훈; 김명진

대한구강악안면외과학회지 29(1);56-59, 2003

view file
2003

박창주; 이종호; 김명진; 김현정; 염광원

대한치과마취과학회지 / v.3, no.1, 2003년, pp.34-37

view filelink
2003view filelink
2003

박창주; 박종철; 강영호; 명훈; 이종호; 김명진; 김현정; 염광원

대한치과마취과학회지 2003; 3: 98-102.

view filelink
2003

팽준영; 이지호; 이종호; 백승학; 김명진

대한구순구개열학회지. 6(2):91-105.

view file
2003-02DOI
2003-10

박지현; 정재화; 윤필영; 홍종락; 명훈; 황순정; 서병무; 최진영; 이종호; 정필훈; 김명진

대한구강악안면외과학회지, Vol.29 No.5, pp.298-300

2003-12

정재화; 윤필영; 명훈; 신재일; 이종호; 김명진

대한구강악안면외과학회지, Vol.29 No.6, pp.365-373

2004link
2004link
2004

명훈; 이종호; 정필훈; 김명진

대한구강악안면외과학회지. 30(2):81-84

view file
2004

이정윤; 명훈; 김명진; 고홍섭

대한안면통증구강내과학회지 대한구강내과학회지 29(4) 321-328

view filelink
2004

홍순민; 박성진; 박지현; 윤필영; 명훈; 고홍섭; 정성창; 이종호; 김명진

대한구강악안면외과학회지 30(3):203-210

view file
2004

윤필영; 명훈; 이종호; 정필훈; 김명진

대한구강악안면외과학회지 30(3):181-185

view file
2004

이종호; 김명진; 박종철; 김영수; 안강민; 팽준영; 김성민; 명훈; 황순정; 서병무; 최진영; 정필훈

대한구강악안면외과학회지 30(4):301-307.

view file
2004-04

Hong, Sam-Pyo; Lee, Jeong-Keun; Kim, Myung-Jin; Hong, Seong-Doo

Experimental and Molecular Medicine 2004;36:165-171

view file
2004-06

이정은; 백승학; 김명진; 장영일

대한구순구개열학회지 2004;7:63-76

view file
2004-06

홍순민; 박성진; 박지현; 윤필영; 명훈; 고홍섭; 정성창; 이종호; 김명진

대한구강악안면외과학회지, Vol.30 No.3, pp.203-210

2004-06

윤필영; 명훈; 이종호; 정필훈; 김명진

대한구강악안면외과학회지, Vol.30 No.3, pp.181-185

2005link
2005link
2005link
2005link
1 2 3