Browse

Communities & Collections

Journal Papers (저널논문_교육학과)

Browse
Issue DateTitle / Author(s) / CitationFileAltmetrics
2024-02

Kester, Kevin Andrew Jason

Teaching in Higher Education, Vol.29 No.2, pp.619-638

DOI
2024-02

임은선; 임민희; 전민선; 임철일

교육정보미디어연구, Vol.30 No.1, pp.155-179

2024-02

정여주; 신윤정; 백재순; 유수진

학습자중심교과교육연구, Vol.24 No.3, pp.109-131

2023-11

Kim, Jingu; Park, Daeun; Shin, Yun-Jeong

Current Psychology, Vol.42 No.32, pp.28771-28782

DOI
2023-08

Kim, Jingu; Shin, Yun-Jeong; Park, Daeun

Journal of Experimental Child Psychology, Vol.232, p. 105672

DOI
2023-06

Yi, Hyun Ji; Shin, Yun-Jeong; Min, Yeseul; Jeong, Jinwon; Jung, Jilli; Kang, Yoojin

International Journal for the Advancement of Counselling, Vol.45 No.2, pp.189-209

DOI
2023-04

전주람; 신윤정; 배일현; 배지홍

문화와융합, Vol.45 No.4, pp.737-749

2023-01view fileDOI
2023-01DOI
2023

고보경; 황윤정; 정예일; 최서용; 김기택; 임철일

교육정보미디어연구, Vol.29 No.4, pp.1037-1065

2023

윤미희; 오헌석

교육문화연구, Vol.29 No.4, pp.277-303

DOI
2023

이희재; 신윤정; 김지선; 윤효정

다문화교육연구, Vol.16 No.3, pp.107-137

2023

전주람; 배일현; 배지홍; 신윤정

한국가족관계학회지, Vol.28 No.3, pp.49-79

2023

한숭희

평생교육학연구, Vol.29 No.4, pp.1-47

2023

최서정; 신윤정

進路敎育硏究, Vol.36 No.3, pp.163-196

2022-12

고보경; 임철일

교육공학연구, Vol.38 No.4, pp.1133-1169

DOI
2022-09

이다연; 임철일

교육공학연구, Vol.38 No.3, pp.953-981

DOI
2022-07

신윤정; 지은; 윤효정; 김지선; 전주람

문화와융합, Vol.44 No.7, pp.473-493

DOI
2022-06

장애경; 정지선; 김지선; 신윤정

다문화교육연구, Vol.15 No.2, pp.83-113

2022-06

정여주; 신윤정; 장유진; 고경희; 윤제현; 이도연; 김소아; 전보성

아시아교육연구, Vol.23 No.2, pp.421-445

1 2 3 4 5 68