Browse

Journal Papers (저널논문_미생물학전공)93

Search for:
Issue Date Title / Author(s) / CitationFile
2016view fileDOI
2014view fileDOI
2013view fileDOI
2010DOI
2010

Han, Tae-Hee; Kim, Cheol-Hwan; Chung, Ju-Young; Park, Sang-Hun; Hwang, Eung-Soo

ARCHIVES OF VIROLOGY; Vol.155 10; 1663-1673

DOI
2010

Kim, J. H.; Jung, E-S; Kwon, Y.; Choi, E-Y; Kim, S.; Kim, S-J; Hwang, E-S; Park, C-G; Jeong, H.

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS; Vol.42 6; 2134-2137

DOI
2010

Cho, Bon-A; Cho, Nam-Hyuk; Seong, Seung-Yong; Choi, Myung-Sik; Kim, Ik-Sang

INFECTION AND IMMUNITY; Vol.78 5; 1915-1923

DOI
2010DOI
2010DOI
2010DOI
2010

Kim, Hyoung-Il; Yu, Jae Eun; Park, Chung-Gyu; Kim, Sang-Joon

JOURNAL OF KOREAN MEDICAL SCIENCE; Vol.25 2; 203-210

view fileDOI
2010

Yuan, Hai-Dan; Yuan, Hai-Ying; Chung, Sung-Hyun; Jin, Guang-Zhu; Piao, Guang-Chun

BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY; Vol.74 2; 322-328

DOI
2010DOI
2010

Chung, Ju-Young; Han, Tae-Hee; Park, Sang-Hun; Kim, Sang Woo; Hwang, Eung-Soo

JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY; Vol.82 1; 146-152

DOI
2010

Cheong, Teak-Chin; Shin, Ji-Young; Chun, Kyung-Hee

CANCER SCIENCE; Vol.101 1; 94-102

DOI
2010

Park, Choul Yong; Yang, Seung-Ha; Chuck, Roy S.; Gehlbach, Peter L.; Park, Chung-Gyu

OCULAR IMMUNOLOGY AND INFLAMMATION; Vol.18 1; 24-31

DOI
2009DOI
2009
2009

Kim, Jung-Sik; Kim, Sang-Joon; Park, Chung-Gyu

XENOTRANSPLANTATION; Vol.16 5; 381-381

2009
1 2 3 4 5

Browse