Browse

Communities & Collections

Journal Papers (저널논문_사회복지학과)

Browse
Issue DateTitle / Author(s) / CitationFileAltmetrics
2023-08

Ha, Jung-Hwa; Lee, Changsook; Yoo, Jennifer

Omega: Journal of Death and Dying, Vol.87 No.3, pp.1-20

DOI
2023-07

Park, Jisu; Jung, Hi Jae; Han, Yoonsun

Current Psychology, Vol.42 No.20, pp.16801-16814

DOI
2023-06

박종은; 강상경

보건사회연구, Vol.43 No.2, pp.147-168

DOI
2023-05

Ma, Julie; Han, Yoonsun

Children and Youth Services Review, Vol.148, p. 106901

DOI
2023-03

이택호; 서연정; 박지수; 윤웅장; 한윤선

청소년학연구, Vol.30 No.3, pp.255-290

2022-11

김부경; 천수민; 한윤선

청소년학연구, Vol.29 No.11, pp.643-671

DOI
2022-11

이택호; 김선영; 한윤선

한국심리학회지: 문화 및 사회문제, Vol.28 No.4, pp.661-690

DOI
2022-07

Kim, Suyoung; Kang, Myungjoo; Park, Joonhyeog

International Journal of Social Welfare, Vol.31 No.3, pp.355-367

DOI
2022-07

Han, Yoonsun; Lee, Shinhye; Cho, Eunah; Song, Juyoung; Hong, Jun Sung

Journal of Interpersonal Violence, Vol.37 No.13-14, pp.NP12146-NP12173

DOI
2022-06

박정민; 이휘영; 이유진; 최성숙

한국사회복지조사연구, Vol.73, pp.65-94

2022-06

노혜진; 백아름; 권하늬; 박정민

사회복지연구, Vol.53 No.2, pp.5-36

DOI
2022-06

김선영; 한윤선

청소년복지연구, Vol.24 No.2, pp.25-46

2022-05

박정민; 박종령; 박호준; 홍석철

한국사회복지학, Vol.74 No.2, pp.343-368

2022-03

강상경; 하경희; 김경희

사회복지연구, Vol.53 No.1, pp.5-33

2022-02

안상훈; 조영민

사회적경제와 정책연구, Vol.12 No.1, pp.31-57

DOI
2022-02

김유진; 강상경

Social Work Practice & Research, Vol.19 No.1, pp.5-34

2022-01

Kim, Hyun-Jeong; Shin, Yumi; Ha, Jung-Hwa; Kim-Knauss, Yaeji

Journal of Gerontological Social Work, Vol.65 No.2, pp.201-216

DOI
2022-01DOI
2022

정은희; 강상경; 박종은

한국장애인복지학, Vol.57, pp.65-88

2022

박종은; 강상경

한국장애인복지학, Vol.58 No.58, pp.111-138

DOI
1 2 3